مسئول سمعی و بصری

تعداد بازدید:۲۴۴۲

نام و نام خانوادگی : وحید تالانه                 کاردان مدیریت بازرگانی                

مسئول سمعی و بصری 

تلفن : 32235309-054

ایمیل :

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۶