مدیر روابط عمومی

تعداد بازدید:۴۷۸۹

اا

نام و نام خانوادگی : مهندس رشید رحمتی        کارشناس ارشد مدیریت دولتی            مدیر روابط عمومی دانشگاه

سابقه 15سال اشتغال در روابط عمومی

تلفن : 32235309-054                              

ایمیل : rahmati.media@gmail.com

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷