ارتباط رسانه ای

تعداد بازدید:۲۵۲۳

نام و نام خانوادگی : الهام دروهی                کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی               

کارشناس روابط عمومی – ارتباط رسانه ای

تلفن : 32235309-054

ایمیل : Edoroohi@gmail.com

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۶