ارتباطات مردمی

تعداد بازدید:۲۴۸۴

نام و نام خانوادگی : مهدیه بازی                  کارشناسی ارشد مدیریت دولتی            

   کارشناس  روابط عمومی – واحد ارتبطات مردمی – روابط عمومی الکترونیک 

تلفن : 32235309-054

ایمیل : mbpr264@gmail.com

آخرین ویرایش۱۸ مهر ۱۳۹۶